Νομικές πληροφορίες

Ο δικτυακός τόπος www.mobileoutfitters.io δημοσιεύεται από την SLM-TRADE, μια απλοποιημένη ανώνυμη εταιρεία με μετοχικό κεφάλαιο 100.000 ευρώ, εγγεγραμμένη στο Μητρώο Επιχειρήσεων και Εμπορίου της Nanterre με αριθμό 831 344 155 και με την καταστατική της έδρα στο 13 bis rue Athime Rué, 92380 Garches – τηλ. : 06 42 08 19 59

Ο διευθυντής δημοσίευσης της ιστοσελίδας είναι ο Sacha Celaya.

Η ιστοσελίδα φιλοξενείται από την O2 Switch, της οποίας η έδρα είναι στο Chemin des Pardiaux, 63000 Clermont-Ferrand (Γαλλία) και της οποίας ο αριθμός τηλεφώνου είναι 04 44 44 60 40.